Plan- och byggprojekt

Centralenområdet - Verksamheter, handel och bostäder norr om centralstationen

Bild 1. Vy från Drottningtorget, skiss som visar tillåten bebyggelsevolym inom detaljplanen.

Bild 2. Volymskiss som visar tillåten bebyggelsevolym och planerad bebyggelse inom Centralenområdet.

Bild 3. Illustration från perrongområdet mot norr, visar stationstorget och föreslagen bebyggelse. Bild: tmrw

Bild 4. Illustration över takterrasser med grönska och vatten. Bild tmrwByggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för verksamheter, handel, bostäder m.m. norr om centralstationen. Planområdet är ca 20 000 kvm stort. Området avgränsas av Nils Ericson terminalen i väster, i söder av befintlig bangård, i öster av uppställningsspåren för pendeltåg och i norr av gränsen för detaljplan för västlänkens station centralen. Planens syfte är att möjliggöra för exploatören att expandera inom sitt område och samtidigt öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden.

Vad händer just nu?

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 15 december 2020.
och antogs av kommunfullmäktige den 22 april 2021. Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.97349412015044,57.71045608007968]},"properties":{"id":"BN0604/13","name":"Centralenområdet - Verksamheter, handel och bostäder norr om centralstationen","address":"","preamble":"","header":"Centralenområdet - Verksamheter, handel och bostäder norr om centralstationen","body":"Plan - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0604/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0604/13
 • Diarienummer FK FN5026/14
 • Planens formella namn Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass

Kontaktuppgifter

Simon Wallqvist

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 90
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Johan Henrikson

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 28
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Jeanette Strandelin

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 64
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Roger Månsson

Trafikkontoret
 • Telefon 031-749 60 39
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Markägare

Privat

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.