Plan- och byggprojekt

Brottkärr - Bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen

Bild 1: Illustration Inobi AB Bild 2: Illustrationsritning stadsbyggnadskontoret
Bild 3: Planområdesgräns på ett ortofoto stadsbyggnadskontoret

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 250 bostäder på ängarna och bergen i anslutning till befintlig villabebyggelse. Planförslaget innebär ett tillskott i form av villor, parhus och flerbostadshus samt förskoleverksamhet. Detaljplanens innehåll ska harmoniera med landskapsbilden, de kulturhistoriska förutsättningarna och naturförutsättningarna. Gator och natur/park ska i den utsträckning som behövs för området planläggas med kommunalt huvudmannaskap.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Offentligt möte
För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett digitalt möte onsdagen den 16 november kl. 18.00-19.30 Länk till mötet

Offentligt möte i form av ett Öppet Hus
Välkommen på öppet hus onsdagen den 30 november mellan kl. 17.00-19.00 på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, på nedre plan. Ingen presentation av planförslaget kommer att ske men då finns möjlighet att ställa frågor och diskutera förslaget med ansvariga tjänstepersoner. Även några av de som vill bygga i området kommer att finnas på plats.

Markteknisk undersökningsrapport publicerades 2022-11-11.

Synpunkter kan lämnas senast 2022-12-13

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 utställningshallen på nedre plan.

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.930503820095634,57.60203686163016]},"properties":{"id":"BN0538/14","name":"Brottkärr - Bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen","address":"","preamble":"","header":"Brottkärr - Bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0538/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0538/14
 • Diarienummer FK FN7239/16
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen inom stadsdelen Askim

Kontaktuppgifter

Maria Gränsbo

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 47
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Erica Folkesson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 61
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Albertina Henriksson

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 12
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.