Plan- och byggprojekt

Askim - Simhall vid Gärdesvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggör för uppförandet av en ny simhall som ersätter Askims befintliga. Den nuvarande badanläggningen har nått sin tekniska livslängd och är i akut behov av att ersättas. Marken direkt söder om befintlig anläggning ska utredas för ändamålet.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 22 november 2022 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att tillstyrka planen och skicka den vidare till kommunfullmäktige för antagande.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.940864805357759,57.61793499923011]},"properties":{"id":"BN0419/18","name":"Askim - Simhall vid Gärdesvägen","address":"","preamble":"","header":"Askim - Simhall vid Gärdesvägen","body":"Plan utökat förfarande - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0419/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0419/18
 • Diarienummer FK FN6749/19
 • Planens formella namn Detaljplan för simhall vid Gärdesvägen, Hovås 57:211, inom stadsdelen Askim

Kontaktuppgifter

Daniela Kragulj Berggren

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 57
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Anna-Kajsa Gustafsson

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 17
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Oskar Svensson

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 53
 • E-post oskar.svensson@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan utökat förfarande - granskning II

 5. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan utökat förfarande - efter antagande

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.