Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Program för Distansgatan Marconigatan

Flygbild Stadsbyggnadskontoret

Programförslaget anger påbyggnader på befintliga hus, ca 200 tillgängliga bostäder, och nybebyggelse på befintliga parkeringsplatser som antas generera ca 600 bostäder. Kompletteringen längs Distansgatan ger en förtätning i det idag obebyggda området mot Dag Hammarskjöldsleden. Marconigatan planeras för bebyggelse på båda sidor om gatan. En omvandling av stadsdelen prövas med nya bostadskvarter med verksamheter i bottenvåningarna, parkering under mark eller i parkeringsdäck och nya/förstärkta mötesplatser och gång- och cykelstråk. Bostadsområdets utformning med inre gårdsrum och ”bilfria” gator (ingen genomfartstrafik) värnas om ur ett barnperspektiv och parkering ska i huvudsak även fortsättningsvis ske i utkanten av området.Området är markanvisat till Ikano Bostad och Riksbyggen som ska uppföra såväl bostadsrätter som hyresrätter inom området. Den totala andelen hyresrätter ska vara ca 1/3.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2013 att anteckna samrådsredogörelsen för programmet. Kommande detaljplanearbeten ska ske med utgångspunkt från planprogrammet och kontorets kommentarer till inkomna synpunkter.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.932013080437455,57.66264585773759]},"properties":{"id":"BN0353/07","name":"Järnbrott - Program för Distansgatan Marconigatan","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - Program för Distansgatan Marconigatan","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0353/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0353/07
  • Planens formella namn Program för Distansgatan Marconigatan - delar av Flatås

Kontaktuppgifter

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - godkänt

  4. Program - avslutat