Plan- och byggprojekt

Backaplan - detaljplan 2: Centrumbebyggelse

Vision Älvstaden antogs av kommunfullmäktige i oktober 2012. Denna anger stadens vision och inriktningen för centrala Göteborg utmed älven, däribland Backaplan. Visionen syftar till att Göteborg ska vara en stark regional kärna och målet är att skapa en attraktiv och hållbar stad ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Program för Backaplan godkändes av byggnadsnämnden den 23 april 2019. Programmet visar stadens vision och utveckling av Backaplan. Byggnadsnämnden beslutade den 23 april 2019 om planuppdrag att ta fram Detaljplan för centrumbebyggelse inom Backaplan enligt utökat förfarande (PBL 2010:900, SFS 2014:900). Inriktningen för planarbetet är en utveckling av området mot blandstad, innefattande bostäder, handel, kontor, kulturhus och kommunal service.

Se även Backaplan - detaljplan 3: Bostäder, lokaler m.m. vid Backavägen och Norra Deltavägen

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.
Läs mer om Backaplans centrum

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.954354105398197,57.722787590645034]},"properties":{"id":"BN0335/19","name":"Backaplan - detaljplan 2: Centrumbebyggelse","address":"","preamble":"","header":"Backaplan - detaljplan 2: Centrumbebyggelse","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0335/19","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0335/19
 • Planens formella namn Detaljplan för centrumbebyggelse inom Backaplan inom stadsdelarna Kvillebäcken, Backa och Tingstadsvassen.

Kontaktuppgifter

Karin Slättberg

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 32
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna Norbäcker

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 68
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Mikaela Löndén

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031 - 368 10 72
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Fredrik Asphult

Uppdragsledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 23 07
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.