Plan- och byggprojekt

Brämaregården - Bostäder vid Väderkvarnsgatan

Bild 1 Illustration vy ny bebyggelse från sydost, vid gångväg (Cortina & Käll arkitekter)
Bild 2 Översikt med markering där ny bebyggelse föreslås

Detaljplanens syfte är att möjliggöra kompletterande bebyggelse med cirka 10 bostäder som ansluter till befintligt bostadskvarter, gestaltad i särskild hänsyn till omgivande bebyggelse.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som stadsbyggnadsnämnden får ta ställning till.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.94852148652377,57.717595571963976]},"properties":{"id":"BN0317/16","name":"Brämaregården - Bostäder vid Väderkvarnsgatan","address":"","preamble":"","header":"Brämaregården - Bostäder vid Väderkvarnsgatan","body":"Plan standardförfarande - granskning. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0317/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0317/16
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Väderkvarnsgatan inom stadsdelen Brämaregården

Kontaktuppgifter

Lena Hasselgren

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 42
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Lise-Lotte Lundh Bonde

Administratör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 54
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.