Plan- och byggprojekt

Västra Frölunda - Blandad stadsbebyggelse vid Frölunda Torg

Bild 1: 2035: Frölunda torg från sydväst. Orange: Skandia, mörkblått: Poseidon.
Bild 2: 2021: Vybild Frölunda torg från sydväst.

Syftet med planen är att utveckla området kring Frölunda torg och Marconigatan som ”kraftsamlingsområde” bland annat genom att förtäta och komplettera med fler bostäder och verksamheter, samla handel och service och nyttja läget med tät bebyggelse som präglas av mer stadsmässighet.

Länk till dialogverktyg klicka på knappen modell för att få modellen med förslaget att tändas.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Samråds- och informationsmöte
För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett samrådsmöte i Frölunda kulturhus Valthorns­gatan 13 onsdagen den 23 november klockan 17:15 – 19:00.

Synpunkter kan lämnas senast 2022-12-20

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan
 • Frölunda bibliotek Valthornsgatan 13

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.913660930711622,57.651375056004156]},"properties":{"id":"BN0305/14","name":"Västra Frölunda - Blandad stadsbebyggelse vid Frölunda Torg","address":"","preamble":"","header":"Västra Frölunda - Blandad stadsbebyggelse vid Frölunda Torg","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0305/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0305/14
 • Planens formella namn Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Frölunda torg, inom stadsdelen Järnbrott.

Kontaktuppgifter

Viveca Risberg

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 45
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Anders Dahlgren

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 90
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sanna Gavel

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 68
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.