Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, lokaler, boende med särskilt stöd (BmSS), förskola, äldreboende och verksamheter samt tillbyggnad till befintliga kontor och att utveckla den befintliga skolan.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som stadsbyggnadsnämnden får ta ställning till.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.926612483957541,57.64895891196402]},"properties":{"id":"BN0262/17","name":"Järnbrott - Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2","body":"Plan utökat förfarande - granskning II. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0262/17","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0262/17
 • Diarienummer FK FN2632/16
 • Planens formella namn Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2, bostäder, skola, verksamheter inom stadsdelen Järnbrott.

Kontaktuppgifter

Maria Lissvall

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 30
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Magnus Bergström

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 24
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Bostadsbolaget Poseidon, Kungsleden Sisjön KB och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - granskning II

 5. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan utökat förfarande - efter antagande

 7. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.