Plan- och byggprojekt

Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen (ny detaljplan)

Bostäder i små flerfamiljhus

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Samrådsmöte
För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett digitalt samrådsmöte tisdagen den 22 november klockan 18.00 - 19.30. Länk till samrådsmötet

Synpunkter kan lämnas senast 2022-12-13

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.934351465513226,57.56452441028053]},"properties":{"id":"BN0245/20","name":"Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen (ny detaljplan)","address":"","preamble":"","header":"Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen (ny detaljplan)","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0245/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0245/20
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim

Kontaktuppgifter

Anna-Karin Nilsson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 52
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Stefan Rosén

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 04
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Fredrik Olausson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 37
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.