Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Ändring av detaljplan vid Fagottgatan/Mandolingatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintliga balkonger och att utformningen av balkongerna i detalj anpassas till det ursprungliga arkitektoniska uttrycket. Utbyggnaden av balkongerna utförs konsekvent på samtliga punkthus båda gavlar för att helhetsintrycket inte ska gå förlorat. Syftet är även att säkerställa bevarandet av bostadshusens kulturmiljövärde genom planbestämmelse samt att anpassa byggrätten så att de befintliga bostadshusen och komplementbyggnaderna blir planenliga.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2021-02-09, det innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5561.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.91623954419072,57.658937071977974]},"properties":{"id":"BN0210/17","name":"Järnbrott - Ändring av detaljplan vid Fagottgatan/Mandolingatan","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - Ändring av detaljplan vid Fagottgatan/Mandolingatan","body":"Plan standardförfarande - inför antagande. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0210/17","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0210/17
 • Planens formella namn Ändring av detaljplan II-2930 för bostäder vid Fagottgatan/Mandolingatan, Järnbrott 138:1–10 inom stadsdelen Järnbrott

Kontaktuppgifter

Markägare

Göteborgs Stad (tomträtt)

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.