Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Ändring av detaljplan för skola i Svartedalen

Planförslaget möjliggör en ändamålsenlig skolgård.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 23 november 2021 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att anta planen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.900625901933457,57.73268744650935]},"properties":{"id":"BN0155/21","name":"Biskopsgården - Ändring av detaljplan för skola i Svartedalen","address":"","preamble":"","header":"Biskopsgården - Ändring av detaljplan för skola i Svartedalen","body":"Plan standardförfarande - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0155/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0155/21
 • Planens formella namn Ändring av del av detaljplan för Svartedalen inom stadsdelarna Biskopsgården, Kyrkbyn och Tolered i Göteborg (skola i Svartedalen)

Kontaktuppgifter

Linda Bergström

Planhandläggare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 91
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Emily Eidevåg

Bygglovhandläggare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 53
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.