Plan- och byggprojekt

Sök
Välj typ

Sökresultat

16 träffar
Visa som:
 • Backa - Bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg

  Plan utökat förfarande - inför antagande Projekt
  Bild 1: Vy från väster längs Sankt Jörgens väg (Skanska Teknik).
 • Backa - förnyelse och komplettering kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan

  Program - avslutat Projekt
  Syftet med programarbetet är att studera förutsättningarna för en förnyelse, komplettering och utveckling av bebyggelsen och de offentliga rummen kring Selma Lagerlöfs Torg och delar av Litteraturgatan.
 • Backa - Höglager vid Exportgatan

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av höglager inom fastigheten Backa 22:8 samt en framtida flexibel utveckling inom fastigheterna Backa 22:2 och 22:3.
 • Backa - Ny angöringsväg vid Exportgatan

  Plan - avbrutet Projekt
  En ny tillfartsväg från Exportgatan till två verksamhetsområden belägna mellan Exportgatan och Göta älv planeras.
 • Backa - Skola och bostäder vid Gåsagången/norra Litteraturgatan

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Detaljplanen ska pröva möjligheten till förtätning genom nybyggnation av bostäder i området Gåsagången och i norra delen av Litteraturgatan med flerbostadshus samt eventuellt radhus.
 • Backa - Trafikändamål vid Brunnsbo torg

  Plan standardförfarande - laga kraft Projekt
  Syftet med detaljplanen är att ändra gällande markanvändning, från parkeringsändamål (kvartersmark) till gata (allmän plats), för att i framtiden kunna möjliggöra en stadsmässig gestaltning kring torget, den nya pendelstationen och kommande infrastrukturprojekt i området.
 • Finlandsvägen GFS

  Utredning - Trafikprojekt Projekt
  Under våren 2021 togs en kortsiktig lösning fram för Finlandsvägen i samarbete mellan Trafikverket och Göteborgs Stad trafikkontoret.
 • Kärra - Bostäder väster om Kärra etapp 1

  Plan - Vilande Projekt
  Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för byggande av främst bostäder i form av flerbostadshus samt eventuella inslag av småhus, totalt ca 600 – 750 bostäder.
 • Kärra - Ändring av detaljplan vid Mysternavägen

  Plan standardförfarande - inför antagande Projekt
  Syftet med planändringen är att upphäva de fastighetsbestämmelser som ges av två fastighetsplaner i området.
 • Kärra Centrum - Utveckling av centrum och eventuellt nya bostäder

  Program - avslutat Projekt
  Programarbetet syftar till att utreda områdets potential och behov.
 • Säve - Program för Säve flygplats

  Program - samråd Projekt
  Det är ont om större sammanhängande markområden för nyetablering av verksamheter inom kommunen.
 • Tuve - Bostäder på Västra Tuvevägen och Glöstorpsvägen

  Plan standardförfarande - startskede Projekt
  Förslaget innebär en förtätning av stadsdelen med cirka 400 bostäder i flerbostadshus samt att eventuellt utöka befintlig förskola.
 • Tuve - Verksamheter vid Norra Stenebyvägen

  Plan utökat förfarande - startskede Projekt
  Projektet syftar till att ge möjlighet för ytterligare byggrätt med markanvändningen industrimark i anslutning till befintlig fabrik samt studera möjligheten för byggrätt för kundcenter (besöksverksamhet och lager) med tillhörande körbanor (asfalt och terrängbanor) för demonstrationsverksamhet av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.
 • Översiktsplan - Jordbruksområden

  Översiktsplan - utställning Projekt
  Tillägget syftar till att främja bevarandet och bruk av befintlig jordbruksmark i Göteborg och etablera planeringsrutiner som identifierar och tar tillvara de olika värdena i jordbruksmarken.
 • Översiktsplan - Tillägg för översvämningsrisker

  Översiktsplan - Godkänd Projekt
  Det tematiska tillägget ger vägledning om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås med avseende på översvämningsrisker.
 • Översiktsplan för Göteborg

  Översiktsplan - efter antagande Projekt
  Göteborg är en växande storstad och fungerar som kärna och motor för hela regionen.