Plan- och byggprojekt

Tynnered - Bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan (BoStad2021)

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse väster om Briljant- och Smaragdgatan. Planen ska pröva möjligheten att bebygga parkeringsytorna längs Briljant- och Smaragdgatan med bostäder samt bygga på delar av befintliga byggnader. Sammanlagt bedöms totalt cirka 250 nya bostäder kunna byggas. I planen prövas även möjligheten att uppföra en förskola i 6-7 avdelningar.Denna plan ingår i BoStad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-04-11, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5402.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.901241922361567,57.648259248126]},"properties":{"id":"BN1202/15","name":"Tynnered - Bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Tynnered - Bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan (BoStad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1202/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 214
 • Övrigt Totalt innehåller detaljplanen ca 250 nya lägenheter. Opalparken Bostads AB byggstartade 214 lägenheter 2021.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1202/15
 • Diarienummer FK FN1061/15
 • Planens formella namn Bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan inom stadsdelen Tynnered, en del av Jubileumssatsningen.

Aktuell tidplan

 • Projektavslut 2019-12-31

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Emma Holm

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 81
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Stena Fastigheter och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.