Plan- och byggprojekt

Södra Skärgården - bostäder vid Flogenvägen

Foto: Sofia Larsson

Planen möjliggör byggande av två villor med tillhörande komplementbyggnader.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2013-05-20). Detta innebär att planen är gällande.Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.78221232771215,57.65226759445731]},"properties":{"id":"BN0842/07","name":"Södra Skärgården - bostäder vid Flogenvägen","address":"","preamble":"","header":"Södra Skärgården - bostäder vid Flogenvägen","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0842/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade villor/radhus 2

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0842/07
 • Diarienummer FK FN0864/09
 • Planens formella namn Bostäder vid Flogenvägen

Aktuell tidplan

 • Byggstart 3:e kvartalet 2015
 • Inflyttning 2016 första halvåret

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-3681144
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat fastighetsägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.