Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Bostäder vid Stabbegatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra komplettering med bostäder. Avsikten är att pröva ny bebyggelse med i huvudsak 5 våningar ovan mark, samt en lägre del med en våning mot öster. Totalt avses ca 42 bostäder tillkomma, varav 6 är bostäder med särskild service (BmSS).
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.04840563645595,57.715881820121126]},"properties":{"id":"BN0789/22","name":"Sävenäs - Bostäder vid Stabbegatan","address":"","preamble":"","header":"Sävenäs - Bostäder vid Stabbegatan","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0789/22","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0789/22
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Stabbegatan inom stadsdelen Sävenäs

Kontaktuppgifter

Fredrik Söderberg

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 91
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ulrika Lindahl

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 87
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Andrea Wernersson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 13 41
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.