Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder m m vid Guldmyntsgatan

Flygbild stadsbyggnadskontoret

Projektet avses mynna i en detaljplan som är flexibel för olika byggnadslösningar, men som är tydlig med att reglera de kvalitetsfrågor som rör den övergripande gestaltningen av området. Byggnationen i området är tänkt att genomföras av flera olika byggherrar, både stora och små. Markanvisning har skett efter samrådet till två hyresrättsbyggare och två bostadsrättsbyggare, samt markreservation till tre bygg-/bogemenskaper. Därför är kombinationen av kvalitetssäkring och flexibilitet avgörande för en bra detaljplan.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2017-05-24. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5327.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.925440944842897,57.67307568255494]},"properties":{"id":"BN0589/11","name":"Järnbrott - Bostäder m m vid Guldmyntsgatan","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - Bostäder m m vid Guldmyntsgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0589/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 160
 • Planerade bostadsrätter 160
 • Övrigt 110 lägenheter beräknas byggas som Bogemenskap. Färdigställt 2020-2021 41 hyresrätter (Framtiden Byggutveckling) 79 bostadsrätter (Riksbyggen) 118 lägenheter i flerfamiljshus och småhus med hyresrätt (Teriana Fastigheter) 59 lägenheter med hyresrätt (Trollängen)

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0589/11
 • Diarienummer FK FN4975/11
 • Planens formella namn Bostäder mm vid Guldmyntsgatan inom stadsdelen Järnbrott

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2018

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad

Projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan - inför godkännande

  När en detaljplan godkänns av byggnadsnämnden så ska den sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 8. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 9. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 10. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.