Plan- och byggprojekt

Kviberg - nytt bostadsområde på Kvibergs ängar

Ett planförslag har tagits fram som gör det möjligt att bygga drygt 800 bostäder i området mellan Kvibergs kaserner och Säveån. Småhusbebyggelsen är tänkt att blandas med flerbostadshus, verksamheter och service. Förslaget är anpassat till att bevara naturområdet längs Säveån och Kvibergsbäcken samt kulturmiljön kring Kvibergsnäs landeri. Inom området planeras för en livsmedelbutik och handelsträdgård vid Kvibergs Broväg, övrig service finns i Gamlestaden. Det finns goda buss- och spårvagnsförbindelser till Göteborgs Centrum.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Kvibergsvägen och Kvibergs Broväg byggs om


Som en del av utvecklingen av området byggs delar av Kvibergsvägen och Kvibergs Broväg om. En ny rondell byggs på Kvibergsvägen liksom nya cykelbanor och busshållplatser. Kvibergsvägen får också ny belysning och trädplanteringar. Från Kvibergs Broväg byggs en ny lokalgata med gång- och cykelbana in i det nya området. Arbetet startar i november 2018 och beräknas vara färdigt sommaren/hösten 2019.


Nya VA-ledningar läggs samtidigt på KvibergsvägenFramkomligheten begränsas under byggtid


I samband med att vi anpassar Kvibergsvägen och Kvibergs Brovägen till det nya området begränsas framkomligheten på vägarna.Läs mer i senaste trafiknytt

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.036007912337327,57.73429260361528]},"properties":{"id":"BN0453/04","name":"Kviberg - nytt bostadsområde på Kvibergs ängar","address":"","preamble":"","header":"Kviberg - nytt bostadsområde på Kvibergs ängar","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0453/04","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 77
 • Planerade bostadsrätter 72
 • Planerade villor/radhus 43
 • Övrigt Byggande av äldreboende, radhus och bostäder pågår (totalt ca 550 bostäder) Färdiställdes 2021 19 småhus (bostadsrätt) färdigställdes av Skanska. 72 bostadsrätter av JM AB 24 småhus med äganderätt av PEAB. Äldreboende Villa Kviberg med 77 lägenheter

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0453/04
 • Diarienummer FK FN0507/05
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder och verksamheter på Kvibergs ängar inom stadsdelen Kviberg.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Martin Midler

Exploateringskonsult
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 0705-563109
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Lukas Wallmander

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 24 78
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad, Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB och JM AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför godkännande

  När en detaljplan godkänns av byggnadsnämnden så ska den sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 8. Plan - laga kraft

  • Planen vann laga kraft 2017-04-19. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5285.

  • Plankarta
   3781 kb
  • Planhandling
   2090 kb

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 9. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 10. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.