Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Bostäder vid Långströmsgatan (BoStad2021)

Syftet med detaljplanen är att omvandla Långströmsgatan till ett stråk med mer stadsmässiga kvaliteter samt möjliggöra nya lägenheter och fler förskoleplatser. Detaljplanen följer ambitionerna i Strategi för utbyggnadsplanering, godkänd av Byggnadsnämnden 2014 samt Göteborgs stads budget 2016.

Planförslaget innebär byggnation av totalt ca 480 (42000 kvm BTA) bostäder i fem till åtta våningar på den befintliga Långströmsgatan samt på parkeringsytor mellan befintlig bebyggelse. Detta möjliggörs genom att huvudgatan och den inre matargatan slås ihop. Detaljplanen medger också utbyggnad av den befintliga förskolan vid Långströmsparken från tre till sex avdelningar. Centralt i området skapas en ny torgbildning där ska minst 300 kvm lokaler för centrumändamål uppföras i bottenvåningen. Detaljplanen möjliggör uppförande av lokaler för centrumändamål i bottenvåning i all ny bebyggelse. För att tillgodose parkeringsbehovet för nya och befintliga bostäder föreslås två parkeringsdäck i norra delen av planområdet. Det finns också möjlighet att anordna markparkeringar eller garage under mark inom bostadsgårdarna.Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Trafikkontorets arbeten påbörjades 2018. Långströmsgatan flyttas - lokalgatan blir huvudgata för att ge de nya husen plats att byggas på den gamla sträckningen av gatan.
Det kommer att bli stökigt i trafiken en period med provisoriska trafiklösningar.

Trafikkontorets arbeten beräknas vara klara 2020.

Planen vann laga kraft 2018-06-14, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5433.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.90165584818356,57.724293021272935]},"properties":{"id":"BN0347/14","name":"Biskopsgården - Bostäder vid Långströmsgatan (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Biskopsgården - Bostäder vid Långströmsgatan (BoStad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0347/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 480
 • Övrigt 254 lägenheter byggstartades 2021. Färdigställt 2020/2021 102 bostadsrätter av Balder Projektutveckling 6 lägenheter i gruppbostad av Lokalförvaltningen 29 lägenheter med bostadsrätt av Västkuststugen

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0347/14
 • Diarienummer FK FN4449/15
 • Planens formella namn Bostäder vid Långströmsgatan inom stadsdelen Biskopsgården i Göteborg, en del av jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2018

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Albertina Henriksson

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 12
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - Överklagad

  Planen är för närvarande överklagad

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.