Plan- och byggprojekt

Torslanda – Bostäder vid Lysevägen – etapp 2

Syftet med förslaget är att ersätta befintlig småindustri med tre bostadshus i form av terrasshus med fem resp sex våningar i öster och två våningar i väster.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-05-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5463.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.771873704483752,57.70634754500711]},"properties":{"id":"BN0316/16","name":"Torslanda - Bostäder vid Lysevägen - etapp 2 ","address":"","preamble":"","header":"Torslanda - Bostäder vid Lysevägen - etapp 2 ","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0316/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt 49 bostadsrätter byggstartades 2021 av Amhult 1:171 AB.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0316/16
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Lysevägen – etapp 2 inom stadsdelen Torslanda.

Kontaktuppgifter

Olof Thimfors

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 31
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat och Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.