Plan- och byggprojekt

Lundby - Nya pendlingscykelstråk längs med Björlandavägen

Nu bygger vi nya pendlingscykelstråk och gångbanor längs med Björlandavägen, på sträckan mellan Sankt Olofsgatan och Swedenborgsplatsen. Bygget är en del av en större satsning på pendlingscykelstråk i Göteborg som görs för att hjälpa dig som cyklar att komma fram på ett enklare och tryggare sätt. För gående bygger vi en separat gångbana för att ytterligare öka säkerheten för dig som går och cyklar.



Läs mer om kommunens satsningar på pendlingscykelstråk



Bättre dagvatten- och skyfallshantering


I samband med byggnationen vid Björlandavägen passar vi också på att förbättra dagvattenhanteringen i området. Mellan pendlingscykelstråket och gångbanan anläggs ett dike med växtlighet som ska fördröja och rena dagvattnet. Åtgärderna kommer att innebära minskad bräddning av spillvatten till Kvillebäcken och att onödigt dagvatten går till reningsverket. Grönytorna kommer även vid extrema regn (skyfall) kunna fungera som översvämningsytor för att minska översvämningar på andra platser i området. Träd behöver tas ned för att få plats med dagvattenhantering, pendlingscykelstråk och gångbana. Träden ersätts med nya, mer vattentåliga, på platser som passar den nya utformningen.



Ny belysning och skydd mot buller


Området får också ny belysning längst med både pendlingscykelstråket och gångbanan. Ett bullerplank utmed Björlandavägen skyddar fastigheterna på västra/södra sidan mot buller från vägen.



Byggs i två etapper med start vintern 2019


Pendlingscykelstråket och gångbanorna byggs i två etapper. Den första etappen sträcker sig från Sankt Olofsgatan till Toleredsgatan och startade vintern 2019. Den första etappen förväntas bli helt klar under hösten 2020. Den andra etappen sträcker sig mellan Toleredsgatan till Swedenborgsplatsen och planeras pågå från sommaren 2020 till hösten 2021.



Trafikpåverkan under byggtid


Trafiken påverkas i viss mån under byggtid. På Toleredsgatan, Klövervallsgatan och Wieselgrensgatan påverkas trafiken när pendlingscykelstråket och gångbanan korsar dessa vägar.

Vad händer just nu?

Byggnation pågår från 2019 till 2021.

Aktuella arbeten


Det pågår flera parallella projekt inom samma område.

Pendlingscykelstråket


Efter att ha kommit fram till Swedenborgsplatsen fortsätter arbetet tillbaka upp mot Toleradsgatan. Vi startar med gångbanan och diket mellan cykel och gångbanan, upp till Wieselgrensgatan. Under april till juni bygger vi planteringsbäddar för en rad nya träd utmed Wieselgrensgatan.

Ledningsarbeten


Kretslopp och vatten utför ledningsarbeten i Klövervallsgatan under mars 2021.

Borrningar


Kretslopp och vatten gör borrningar under Björlandavägen, på tre ställen mellan Toleredsgatan och Swedenborgsplatsen. Det innebär att vi inte kunnat göra klart cykelbanan på sträckan. Vi återkommer för att göra klart sträckan under vår/sommar 2021.

Bostadsbyggande


Skanska bygger bostäder mellan Klövervallsgatan/Rågåkern. Under april och maj drar de in fjärrvärme till Stenas fastighet. De kommer därefter också dra in vatten och avlopp, samt fiber. Skanska, bygger bostäder mellan Klövervallsgatan/Rågåkern. Detta har påverkat pendelcykel-projekt på så vis att vi fick färdigställa krondiket utmed deras fastighet för att de därefter kunde nyttja ytan till sin etablering. Deras byggnation kommer att pågå fram till 2023 och vi måste vara klara 2021, med krondiket.

Bullerplank


Mellan Toleredsgatan och Klövervallsgatan monteras det upp Bullerplank. Det kommer även att monteras bullerplank på en sträcka efter Wieselgrensgatan ner mot Swedenborgsplatsen. På grund av försenade leveranser kommer de inte kunna monteras förrän augusti 2021.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.915783287999192,57.732913922308036]},"properties":{"id":"TN7115/18","name":"Lundby - Nya pendlingscykelstråk längs med Björlandavägen","address":"","preamble":"","header":"Lundby - Nya pendlingscykelstråk längs med Björlandavägen","body":"Färdigställt - Trafikprojekt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=TN7115/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN7115/18
  • Planens formella namn Lundby - Nya pendlingslcykelstråk längs med Björlandavägen

Kontaktuppgifter

Lena Ljungholm

Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 26 82
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Utredning - Trafikprojekt

  3. Byggskede - Trafikprojekt

  4. Färdigställt - Trafikprojekt