Plan- och byggprojekt

Bergsjön - 100 nya äldrebostäder vid Saturnusgatan

Sett från Saturnusgatans bro över Bergsjövägen.
Illutration: Nordstrand Frisenstam Rung arkitektkontor

Genom att ett mindre naturområde bebyggs finns möjligheten att äldreboendet Bergsjöhöjd kan uppföra 100 nya bostäder.

Vad händer just nu?

Planarbetet är avbrutet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.075551313237488,57.75530360968085]},"properties":{"id":"BN956/07","name":"Bergsjön - 100 nya äldrebostäder vid Saturnusgatan","address":"","preamble":"","header":"Bergsjön - 100 nya äldrebostäder vid Saturnusgatan","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN956/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN956/07
 • Diarienummer FK FN0910/08
 • Planens formella namn Äldreboende vid Saturnusgatan.

Aktuell tidplan

 • Projektstart Planarbetet är avbrutet.

Kontaktuppgifter

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681144
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Huvudägare är Göteborgs Stad, Famljebostäder äger en mindre del.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 2. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 3. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 4. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 5. Plan - avbrutet

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.