Plan- och byggprojekt

Björlanda - Bostäder och förskola vid Skra Bro etapp 2

Syftet är att möjliggöra 200-300 bostäder samt en ny förskola.

Vad händer just nu?

Detaljplanen är i startskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.837066235716703,57.760420126344705]},"properties":{"id":"BN1667/15","name":"Björlanda - Bostäder och förskola vid Skra Bro etapp 2","address":"","preamble":"","header":"Björlanda - Bostäder och förskola vid Skra Bro etapp 2","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1667/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1667/15
 • Diarienummer FK FN6501/15
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och förskola vid Skra Bro etapp 2 inom stadsdelen Björlanda

Kontaktuppgifter

Stefan Rosén

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 04
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Robin Stenberg

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 94
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Charlotte Blomnell

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-365 00 00
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.