Plan- och byggprojekt

Lundby - Verksamheter vid Volvo Lundby

Syftet med planen är att möjliggöra att AB Volvo samlar sin kontors-, utvecklings- och testverksamhet i Lundby. Inom området planeras det för verksamheter och kontor, med inslag av service längs med vissa stråk. Antalet arbetsplatser inom området planeras fördubblas till totalt cirka 10-12 000.

Vad händer just nu?

Planen har fått laga kraft (2019-09-24). Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5370.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.92215125512281,57.714502355368595]},"properties":{"id":"BN1623/15","name":"Lundby - Verksamheter vid Volvo Lundby","address":"","preamble":"","header":"Lundby - Verksamheter vid Volvo Lundby","body":"Plan utökat förfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1623/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1623/15
 • Diarienummer TK FN7365/16
 • Planens formella namn Detaljplan för Verksamheter vid Volvo Lundby inom stadsdelarna Rambergsstaden och Kyrkbyn.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Christian Jönsson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 27
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - Överklagad

  Planen är för närvarande överklagad

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.