Plan- och byggprojekt

Backa - Bostäder med särskild service vid Åketorpsgatan

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för BmSS (Bostäder med särskild service) med åtta lägenheter och tillhörande angöring, återvinningshus/förråd, gårdsmiljö och parkeringsplatser. Ambitionen är att gångförbindelsen som idag löper från Åketorpsgatan till Plockerotegatan bevaras.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 23 november 2021. Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.967547627812928,57.75670471204224]},"properties":{"id":"BN1175/15","name":"Backa - Bostäder med särskild service vid Åketorpsgatan","address":"","preamble":"","header":"Backa - Bostäder med särskild service vid Åketorpsgatan","body":"Plan standardförfarande - överklagad. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1175/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1175/15
 • Diarienummer FK FN5955/18
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder med särskild service vid Åketorpsgatan, inom stadsdelen Backa.

Kontaktuppgifter

Åsa Karlsson

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 53
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sandra Klang

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 09 74
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - överklagad

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.