Plan- och byggprojekt

Torslanda - Ändring av detaljplan vid Volvo Torslanda

Syftet med ändringen är att ta bort prickmark som i gällande detaljplan reglerar ett område som var tänkt för kraftledningar. Kraftledningen är inte aktuell idag och prickmarksområdet tas bort för att tillskapa byggrätt för industrimark.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.855671830593298,57.72442854788486]},"properties":{"id":"BN0960/21","name":"Torslanda - Ändring av detaljplan vid Volvo Torslanda","address":"","preamble":"","header":"Torslanda - Ändring av detaljplan vid Volvo Torslanda","body":"Plan standardförfarande - granskning. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0960/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0960/21
 • Planens formella namn Ändring av detaljplan vid Volvo Torslanda (inom Sörred 15.3 m.fl.) inom stadsdelen Torslanda

Kontaktuppgifter

Anton Agnefeldt

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 60
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.