Plan- och byggprojekt

Sörred - Verksamheter vid Pressvägen

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för en expandering av verksamhetsområde för industri. Tänkt tillkommen bebyggelse avser cirka 300 000 kvadratmeter.

Vad händer just nu?

Planen tillstyrktes vid byggnadsnämndens möte den 21 juni 2022 och den har nu skickats vidare till kommunfullmäktige för antagande.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.828371624807996,57.72698041237062]},"properties":{"id":"BN0860/21","name":"Sörred - Verksamheter vid Pressvägen","address":"","preamble":"","header":"Sörred - Verksamheter vid Pressvägen","body":"Plan utökat förfarande - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0860/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0860/21
 • Diarienummer FK FN5700/21
 • Planens formella namn Detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred

Kontaktuppgifter

Per Osvalds

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 51
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Anna-Karin Nilsson

Planingenjör
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 52
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Mattias Hedeberg

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681190
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.