Plan- och byggprojekt

Kärra - Bostäder väster om Kärra etapp 1

Flygbild stadsbyggnadskontoret

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för byggande av främst bostäder i form av flerbostadshus samt eventuella inslag av småhus, totalt ca 600 – 750 bostäder. Utöver det ska detaljplanen även innehålla skola, förskola, grönområde m.m.

Vad händer just nu?

Planarbetet inväntar övergripande planeringsunderlag, för att sedan starta upp så snart som möjligt. För frågor vänd er till planchef Gunnel Jonsson.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.97594200369115,57.78841067808409]},"properties":{"id":"BN0842/09","name":"Kärra - Bostäder väster om Kärra etapp 1","address":"","preamble":"","header":"Kärra - Bostäder väster om Kärra etapp 1","body":"Plan - Vilande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0842/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0842/09

Kontaktuppgifter

Karin Fäldner

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 79
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Gunnel Jonsson

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 39
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - Vilande

  Planarbetet inväntar övergripande planeringsunderlag, för att sedan starta upp så snart som möjligt.

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.