Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Järnvägsområde med mera i Lärje

Planen ska möjliggöra nya uppställningsspår för persontåg samt två nya anläggningar kopplade till Alelyckans vattenverk.

Länk till Trafikverkets sida för uppställningsspår i Lärje

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.006718941551387,57.75683439235877]},"properties":{"id":"BN0732/20","name":"Gamlestaden - Järnvägsområde med mera i Lärje","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - Järnvägsområde med mera i Lärje","body":"Plan utökat förfarande - granskning. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0732/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0732/20
 • Planens formella namn Detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen Gamlestaden

Kontaktuppgifter

Ellen Jansson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 79
 • E-post ellen.jansson@sbk.goteborg.se

Helena Pyk

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 63
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Frida Leksell

Planeringssamordnare
Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 26 11
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.