Plan- och byggprojekt

Kärra Centrum - Utveckling av centrum och eventuellt nya bostäder

Foto: Tore Hjelte Stadsbyggnadskontoret

Programarbetet syftar till att utreda områdets potential och behov. Det ska också pröva möjligheterna att komplettera med nya bostäder samordnat med en utveckling och eventuell ombyggnad av Kärra centrum. Avsikten är att programmet ska landa i en inriktning för kommande detaljplanearbeten avseende möjlig utveckling av centrum, inpassning av kompletterande bebyggelse och trafikmiljöfrågor.

Vad händer just nu?

Samrådsredogörelsen för programmet blev godkänt av byggnadsnämnden 2013-06-20. Byggnadsnämnden beslutade också att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att starta detaljplanearbetet för etapp 1.

Nästa tillfälle att påverka är när detaljplanen för etapp 1 är ute på samråd.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.99135741915711,57.793449750119635]},"properties":{"id":"BN0732/10","name":"Kärra Centrum - Utveckling av centrum och eventuellt nya bostäder","address":"","preamble":"","header":"Kärra Centrum - Utveckling av centrum och eventuellt nya bostäder","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0732/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0732/10
 • Planens formella namn Program för Kärra Centrum inom stadsdelen Kärra

Kontaktuppgifter

Tore Hjelte

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 72
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Eva Sigurd

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 49
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - antecknat

 4. Program - avslutat