Plan- och byggprojekt

Backa - Polishus vid Exportgatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett nytt polishus i 4 våningar samt en teknikvåning och ett underjordiskt garage. Polishuset planeras vara arbetsplats åt cirka 250 poliser och även innehålla utryckningsverksamhet och besöksmottagning. Planen ska också möjliggöra för fler utfarter mot Exportgatan och en ny placering av busshållplats.

Vad händer just nu?

Planen antogs av kommunfullmäktige den 28 april 2022

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsledningskontoret 404 82 Göteborg. E-post: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelades på kommunens digitala anslagstavla.
Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.985715318780484,57.731818755117466]},"properties":{"id":"BN0724/20","name":"Backa - Polishus vid Exportgatan","address":"","preamble":"","header":"Backa - Polishus vid Exportgatan","body":"Plan utökat förfarande - efter antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0724/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0724/20
 • Diarienummer FK FN5115/20
 • Planens formella namn Detaljplan för polishus vid Exportgatan, inom stadsdelen Backa

Kontaktuppgifter

Eva-Marie Pålsson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 00
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Paula Franco De Castro

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 81
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Thomas Franzén

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 09 72
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad och Castellum

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.