Plan- och byggprojekt

Tolered - Ändrad användning vid Arvid Lindmansgatan

Syftet med detaljplanen är att ändra användning från parkmark till bostadsändamål, som är pågående användning, samt säkerställa ett långsiktigt bevarande av huvudbyggnaden med dess karaktär och miljöskapande funktion. Ingen tillkommande exploatering avses.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.934020679075749,57.72879446365943]},"properties":{"id":"BN0706/20","name":"Tolered - Ändrad användning vid Arvid Lindmansgatan","address":"","preamble":"","header":"Tolered - Ändrad användning vid Arvid Lindmansgatan","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0706/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0706/20
 • Planens formella namn Detaljplan för ändrad användning vid Arvid Lindmansgatan inom stadsdelen Tolered

Kontaktuppgifter

Emelie Göransson

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 16
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Agneta Runevad

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 80
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.