Plan- och byggprojekt

Torslanda - Bostäder och handel vid Torslanda torg

Syftet är att pröva markens lämplighet för bostäder, torg, centrum och handel. alltså att möjliggöra för en levande och attraktiv offentlig mötesplats som ska bidra till stadsdelen som helhet. Ombyggnaden av torget ska bidra till att stärka platsen som lokal målpunkt med handel, serviceutbud och en trafiksäker kollektivtrafiknod. Syftet är vidare att möjliggöra för en bebyggelsestruktur som bidrar till att stärka torgets rumsliga kvaliteter.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.766211626401823,57.723397128209626]},"properties":{"id":"BN0700/21","name":"Torslanda - Bostäder och handel vid Torslanda torg","address":"","preamble":"","header":"Torslanda - Bostäder och handel vid Torslanda torg","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0700/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0700/21
 • Diarienummer FK FN6156/21
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och handel vid Torslanda torg inom stadsdelen Torslanda i Göteborg

Kontaktuppgifter

Agneta Runevad

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 80
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Erik Engström

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 08
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Oskar Svensson

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 53
 • E-post oskar.svensson@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.