Plan- och byggprojekt

Björlanda - Skra Bro, nytt centrum med bostäder, service och knutpunkt/bytespunkt

Flygbild: Stadsbyggnadskontoret

Programmet föreslår att Skra bro blir ett centrum för offentlig och kommersiell service i Björlanda samt plats för en viktig knutpunkt/bytespunkt för kollektivtrafiken.
Antalet bostäder som föreslås är ca 400-500 inklusive ca 100 lägenheter för äldreboende. För att komplettera befintliga villaområden i Björlanda föreslås bl a flerbostadshus med blandade upplåtelseformer och ett äldreboende.
Förslaget innebär att den befintliga busshållplatsen flyttas till centrumområdet söder om korsningen vid Skra bro och utvecklas till en mer attraktiv knutpunkt/bytespunkt för kollektivtrafikresenärer med bl a bekväm pendelparkering.

Vad händer just nu?

Programmet antecknads i byggnadsnämden 2011-06-21. Planeringen fortsätter nu genom att en första deltaljplan omfattande en del av programområdet upprättas enligt beslut i BN 2012-12-18. Den första etappen omfattar det i programmet utpekade centrumområdet och bostadsområdena direkt sydöst om korsningen Björlandavägen/Kongahällavägen.


Länk till detaljplan för Bostäder m m i Skra Bro

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.831564869861298,57.758545339571455]},"properties":{"id":"BN0688/08","name":"Björlanda - Skra Bro, nytt centrum med bostäder, service och knutpunkt/bytespunkt","address":"","preamble":"","header":"Björlanda - Skra Bro, nytt centrum med bostäder, service och knutpunkt/bytespunkt","body":"Program - avslutat. Planen föreslår 4-500 bostäder inkl 100 lägenheter för äldreboende","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0688/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0688/08
  • Planens formella namn Program för Skra bro

Kontaktuppgifter

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - godkänt

  4. Program - avslutat