Plan- och byggprojekt

Torslanda - Program för centrala Torslanda

På Västra Hisingen och i Torslanda med omnejd är det ett stort tryck på att få bygga nya bostäder. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det finns förutsättningar för kompletteringsbebyggelse i Torslanda och ett behov av att stärka Torslanda tog och stråket ner till Torslandakrysset. Programarbetet ska visa på möjliga lägen och potential till utveckling av området. Syftet med programmet är ta fram de övergripande förutsättningarna för utveckling vilka kan användas på kort och på lång sikt och vara underlag för kommande detaljplaner och utveckling av området. Målet är att skapa förutsättningar för en variation av bostäder och andra funktioner i programområdet som kompletterar det befintliga utbudet för att verka för en mer blandad och levande stadsdel. Ny bebyggelse ska placeras så att transporter med kollektivtrafik, cykel eller till fots uppmuntras.

Vad händer just nu?

Programmet godkändes av byggnadsnämnden den 18 juni 2019. Programmet kan utmynna i att en eller flera detaljplaner upprättas. Nästa tillfälle att påverka är när eventuell detaljplan är ute på samråd.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0679/14

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 55
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Per Bratthammar

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 26 21
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat