Plan- och byggprojekt

Rödjan - bioförgasningsanläggning i Ryaområdet

Här planerar Göteborg Energi för biogasframställning.

Ett nytt planförslag har tagits fram som gör det möjligt för Göteborg Energi att bygga en förgasningsanläggning för framställning av biogas öster om Rya Kraftvärmeverk. För att möjliggöra fartygstransporter till den nya anläggningen krävs en utbyggnad av den befintliga kajen. Utöver uppförandet av förgasningsanläggningen tillåts i den nya planen även industri- och hamnverksamhet.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2016 att avbryta planarbetet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.893977155646546,57.69299541649491]},"properties":{"id":"BN0490/07","name":"Rödjan - bioförgasningsanläggning i Ryaområdet","address":"","preamble":"","header":"Rödjan - bioförgasningsanläggning i Ryaområdet","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0490/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0490/07
 • Diarienummer FK FN0197/08
 • Planens formella namn Detaljplan för Bioförgasningsanläggning inom stadsdelen Rödjan.

Kontaktuppgifter

Kajsa Räntfors

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 22
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 00 00
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Hamn AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - inför avbrytande

 5. Plan - avbrutet