Plan- och byggprojekt

Torslanda - Bostäder norr om Hjuviksvägen

Uppdraget är att pröva möjligheten att bygga cirka 200 nya bostäder i radhus och flerbostadshus, med inslag av verksamheter (kontor/handel/service). Förslaget innebär en komplettering med bostadstyper som i övrigt saknas i området. Planområdet är uppdelat i två delområden, båda ligger norr om Hjuviksvägen, längs Torslanda Hästeviksväg i samhället Hästevik på Västra Hisingen.

Vad händer just nu?

Planarbetet är vilande i avvaktan på strategiska beslut avseende utvecklingen av väg 155, Hjuviksvägen.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0484/14
 • Diarienummer FK FN6478/14
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder norr om Hjuviksvägen, inom stadsdelen Torslanda.

Kontaktuppgifter

Karoline Rosgardt

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 22
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Annika Wingfors

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 71
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Lars-Erik Lundin

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 52 75
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.