Plan- och byggprojekt

Kyrkbyn - Förskola vid Stålhandskegatan

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av en förskola. Motiv till förändringen av planområdet är det stora behovet av förskolor inom stadsdelen. Kulturmiljö och naturvärden är viktiga frågor som ska hanteras i framtagandet av planen.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 22 april 2022 att avbryta planarbetet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.914058016778712,57.71010645116205]},"properties":{"id":"BN0463/12","name":"Kyrkbyn - Förskola vid Stålhandskegatan","address":"","preamble":"","header":"Kyrkbyn - Förskola vid Stålhandskegatan","body":"Plan standardförfarande - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0463/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0463/12
 • Planens formella namn Detaljplan för Förskola vid Stålhandskegatan inom stadsdelen Kyrkbyn

Kontaktuppgifter

Karin Fäldner

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 79
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Tony Nielsen

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 33
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - avbrutet