Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Bostäder mellan Rymdtorget och Komettorget

Bild: Sweco architects

Syftet med detaljplanen är att knyta ihop Rymdtorget och Komettorget genom att skapa nya gator samt ca 700 nya bostäder och lokaler. Detaljplanen kommer även att innehålla en utökning av Bergsjöskolan, flytt av instegskolan, flytt av fotbollsplan, förbättring av Komettorget, ny platsbildning, nya förskolor, boende med särskild service med mera. Tillkommande bruttoarea: Ca 56 000 kvm bostäder, 6 900 kvm utbildningslokaler samt 5 000 kvm lokaler.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.069252645212705,57.755343123496665]},"properties":{"id":"BN0459/16","name":"Bergsjön - Bostäder mellan Rymdtorget och Komettorget","address":"","preamble":"","header":"Bergsjön - Bostäder mellan Rymdtorget och Komettorget","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0459/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0459/16
 • Diarienummer FK FN5095/15
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder mellan Rymdtorget och Komettorget inom stadsdelen Bergsjön

Kontaktuppgifter

Martin Steen

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 23
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Eva Sigurd

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 49
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Malin Johansson

Fastighetskotoret

Markägare

Göteborgs Stad samt privata aktörer

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.