Plan- och byggprojekt

Sannegården - husbåtar och småbåtshamn

Sannegårdshamnen. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Möjliggöra husbåtar i den yttre delen av Östra Sannegårdshamnen samt möjligheten att uppföra bryggor för småbåtar på platsen i enlighet med gällande detaljplan.

Vad händer just nu?

Programarbetet är nedlagt.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.926368726211296,57.70315557324571]},"properties":{"id":"BN0428/08","name":"Sannegården - husbåtar och småbåtshamn","address":"","preamble":"","header":"Sannegården - husbåtar och småbåtshamn","body":"Program - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0428/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0428/08
  • Diarienummer FK FN0813/10
  • Planens formella namn Program för Sannegårdshamnens yttre del

Kontaktuppgifter

Anders Svensson

Stadsbyggnadskontoret
  • Telefon 031-368 16 96
  • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

I huvudsak Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - avbrutet