Plan- och byggprojekt

Askim - Simhall vid Gärdesvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggör för uppförandet av en ny simhall som ersätter Askims befintliga. Den nuvarande badanläggningen har nått sin tekniska livslängd och är i akut behov av att ersättas. Marken direkt söder om befintlig anläggning ska utredas för ändamålet.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.940864805357759,57.61793499923011]},"properties":{"id":"BN0419/18","name":"Askim - Simhall vid Gärdesvägen","address":"","preamble":"","header":"Askim - Simhall vid Gärdesvägen","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0419/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0419/18
 • Diarienummer FK FN6749/19
 • Planens formella namn Detaljplan för simhall vid Gärdesvägen, Hovås 57:211, inom stadsdelen Askim

Kontaktuppgifter

Eva Tenow

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 24
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Martin Hallberg

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 42
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Jens Edholm

Exploateringskonsult
Fastighetskontoret
 • Telefon 0708-93 66 63
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.