Plan- och byggprojekt

Tuve - Bostäder på Västra Tuvevägen och Glöstorpsvägen

Förslaget innebär en förtätning av stadsdelen med cirka 400 bostäder i flerbostadshus samt att eventuellt utöka befintlig förskola.

Vad händer just nu?

Just nu arbetar vi med att ta fram underlag för ett förslag till detaljplan.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.919979454467715,57.75590244697375]},"properties":{"id":"BN0360/14","name":"Tuve - Bostäder på Västra Tuvevägen och Glöstorpsvägen","address":"","preamble":"","header":"Tuve - Bostäder på Västra Tuvevägen och Glöstorpsvägen","body":"Plan standardförfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0360/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0360/14
 • Diarienummer FK FN0318/14
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder på Västra Tuvevägen och Glöstorpsvägen inom stadsdelen Tuve

Kontaktuppgifter

Stefan Rosén

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 04
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Charlotte Blomnell

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-365 00 00
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Bostadsbolaget AB och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.