Plan- och byggprojekt

Backaplan - detaljplan 3: Bostäder, lokaler m.m. vid Backavägen och Norra Deltavägen

Bild 1: White arkitekter


Detaljplan för bostäder, lokaler, grönytor och service vid Backavägen inom stadsdelen Backa betecknas även DP3. Det är den fjärde detaljplanen för omvandlingen av handels- och verksamhetsområdet Backaplan till en attraktiv blandstad såväl socialt som funktionellt. Planarbetet utgår från Vision Älvstaden samt planprogrammet för Backaplan med bl.a. struktur och riktlinjer för området. Därutöver har kommunfullmäktige även tagit ett ekonomiskt inriktningsbeslut som utgör underlag för planarbetet.


Planarbetet syftar till att konkretisera och skapa planstöd för att möjliggöra en fortsatt omvandling av Backaplan i enlighet med planprogramet för Backaplan till en attraktiv blandstad och därmed utöka den centrala staden. Fokus för detaljplaneområde tre är bostäder med verksamheter i entréplan mot huvudgator. Därtill ska kommunal service och parker skapas för en god livsmiljö för områdets boende och besökare.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbetet är under uppstart

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.957018863113294,57.72575154542537]},"properties":{"id":"BN0337/20","name":"Backaplan - detaljplan 3: Bostäder, lokaler m.m. vid Backavägen och Norra Deltavägen","address":"","preamble":"","header":"Backaplan - detaljplan 3: Bostäder, lokaler m.m. vid Backavägen och Norra Deltavägen","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0337/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0337/20
 • Diarienummer FK FN3620/20
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder, lokaler, grönytor och service vid Backavägen och Norra Deltavägen, inom stadsdelen Backa (Backaplan dp3).

Kontaktuppgifter

Janna Bordier

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 58
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Anna Norbäcker

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 68
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Andrea Wernersson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 13 41
 • E-post andrea.wernersson@fastighet.goteborg.se

Sara-Linnéa Östervall

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 24 10
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Markägare

Privat och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.