Plan- och byggprojekt

Fiskebäck - Fiskebäcks Hamn

Fotomontage av Fiskebäcks Hamn med de nya husen

I planområdet finns ett äldreboende med ca 100 lägenheter. Väster och söder om äldreboendet byggs nu ca 160 nya bostadsrättslägenheter. Dessa blir ett komplement till de bostäder som redan finns och ger stadsdelen ett ökat utbud av olika boendeformer.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.855238366378499,57.648017431267704]},"properties":{"id":"BN0317/04","name":"Fiskebäck - Fiskebäcks Hamn","address":"","preamble":"","header":"Fiskebäck - Fiskebäcks Hamn","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. - Ca 100 nya lägenheter","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0317/04","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 154
 • Övrigt Totalt färdigställs 135 bostäder under 2012-2013.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0317/04
 • Diarienummer FK FN0853/04
 • Planens formella namn Detaljplan för Fiskebäcks Hamn

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 55
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Skanska Nya Hem AB, JM AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.