Plan- och byggprojekt

Lundbyvassen – Upphävande av detaljplaner vid Pumpgatan

Upphävande av detaljplan innebär att det inte finns någon byggrätt men inte heller byggförbud. Bygglov kan beviljas för åtgärder som bedöms lämpliga och som inte kräver prövning i ny detaljplan.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 22 maj 2018 att avbryta arbetet med att upphäva detaljplanen.Länk till kontor vid Pumpgatan

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.945560415317798,57.71170419479936]},"properties":{"id":"BN0234/18","name":"Lundbyvassen - Upphävande av detaljplaner vid Pumpgatan","address":"","preamble":"","header":"Lundbyvassen - Upphävande av detaljplaner vid Pumpgatan","body":"Plan standardförfarande - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0234/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0234/18
 • Planens formella namn Upphävande av del av detaljplan för Lindholmshamnen, Götaverken m m och del av detaljplan för område nordost om Pumpgatan inom stadsdelen Lundbyvassen.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Daniel Josefson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 03
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - avbrutet