Plan- och byggprojekt

Utby - Bostäder mm. vid Fjällbogatan

Syftet med detaljplanen är att utveckla samt stärka området och stråket med fler bostäder, ca. 60-65 lägenheter, och skapa förutsättning för handel/service i anslutning till befintlig busshållplats vid korsning Frimästaregatan/Utbyvägen. Parkering föreslås lösas som markparkering inom fastigheten. Dessutom ses över ny placering för den på fastigheten befintliga återvinningsstationen, främst i planområdet.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.070667057534362,57.73991672221512]},"properties":{"id":"BN0185/22","name":"Utby - Bostäder mm. vid Fjällbogatan","address":"","preamble":"","header":"Utby - Bostäder mm. vid Fjällbogatan","body":"Plan standardförfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0185/22","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0185/22
 • Diarienummer FK FN6742/16
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder mm. vid Fjällbogatan inom stadsdelen Utby

Kontaktuppgifter

Viveca Risberg

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 45
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Maryam Sepehr

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 76
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Caroline Carlsson

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 13 99
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - inför granskning

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.