Plan- och byggprojekt

Backa - Höglager vid Exportgatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av höglager inom fastigheten Backa 22:8 samt en framtida flexibel utveckling inom fastigheterna Backa 22:2 och 22:3. Särskild hänsyn ska tas till siktlinjer från och förståelsen av fornlämningen Fredrikshamns skans, som ligger drygt 300 meter norr om planområdet, samt påverkan på upplevelsen av området från älven. Dessa hänsyn kommer påverka den nya bebyggelsens höjd både på ett generellt plan och genom en trappning av bebyggelsens höjd mot älven.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.99452676036596,57.73898455581164]},"properties":{"id":"BN0147/21","name":"Backa - Höglager vid Exportgatan","address":"","preamble":"","header":"Backa - Höglager vid Exportgatan","body":"Plan standardförfarande - granskning. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0147/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0147/21
 • Planens formella namn Detaljplan för höglager vid Exportgatan inom stadsdelen Backa

Kontaktuppgifter

Cecilia Sjölin

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 08
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.