Plan- och byggprojekt

Backa - Skola och bostäder vid Gåsagången/norra Litteraturgatan

Detaljplanen ska pröva möjligheten till förtätning genom nybyggnation av bostäder i området Gåsagången och i norra delen av Litteraturgatan med flerbostadshus samt eventuellt radhus. För att möjliggöra en varierad stadsmiljö föreslås centrum- och skoländamål på vissa platser längs norra Litteraturgatan och Skälltorpsvägen. På Litteraturgatans västra sida prövas möjligheten för nybyggnation av skola, förskola och idrottshall. Detaljplanen ska också ge förutsättningar för ombyggnad av Litteraturgatan med separat kollektivtrafikkörfält, nya gång- och cykelbanor, cirkulationsplats och förbättrade hållplatser motsvarande tidigare etapper längs Litteraturgatan.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.980987399495946,57.75301714947751]},"properties":{"id":"BN0111/17","name":"Backa - Skola och bostäder vid Gåsagången/norra Litteraturgatan","address":"","preamble":"","header":"Backa - Skola och bostäder vid Gåsagången/norra Litteraturgatan","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0111/17","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0111/17
 • Diarienummer FK FN2807/17
 • Planens formella namn Detaljplan för skola och bostäder vid Gåsagången/norra Litteraturgatan inom stadsdelen Backa

Kontaktuppgifter

Carl-Johan Karlsson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 01
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Martin Trpkovski

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 89
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Julia Carmesund

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 12 91
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och Familjebostäder i Göteborg AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.