Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Markanvisning vid Plutovägen nära Rymdtorget

Markanvisningsområdet vid Plutovägen

Fastighetskontoret önskar tillsammans med en aktör skapa ett viktigt tillskott av bostäder i närheten av Rymdtorget som enligt Strategi för utbyggnadsplanering Göteborg 2035 är ett utpekat kraftsamlingsområde. Målet med projektet är att skapa en ökad blandning av upplåtelseformer vilket ökar möjligheten för personer och familjer med olika behov och preferenser att bosätta sig i området och att byta boende inom området.

Fastighetskontoret har med utgångspunkt av planprogram för Bergsjön ansökt och erhållit planbesked, planstart är planerad till Q2 2021

Markanvisningen syftar till att möjliggöra för cirka 160 bostäder varav 22 småhus vid Plutovägen/Stjärnbildsgatan inom stadsdelen Bergsjön.

Markanvisningen avser blandade bostadstyper som föreslås bli ägande- och bostadsrätter, och det utgör därmed ett bra komplement till den befintliga bebyggelsen i närområdet som domineras av hyresrätter. Större variation av boendeformer i Bergsjön främjar mångfald eftersom flera gruppers behov eller preferenser kan tillgodoses.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och har lämnats till

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 160
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommunal service varav 22 småhus

Diarienummer

 • Diarienummer FN5986/20
 • Referensbeteckning FNÖG02/21

Öppen för ansökan

2021-05-26 – 2021-08-26

Upplysningar lämnas av

Richard Nayar

Affärsutvecklare/projektledare
Fastighetskontoret

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.