Plan- och byggprojekt

Lunden - Ny cykelbana för tryggare trafik på Kärralundsgatan

SDN Örgryte-Härlanda.

Det ska bli tryggare och säkrare att cykla på Kärralundsgatan. Från Delsjövägen till Lundenskolan byggs med start i oktober 2019 en ny cykelbana på gatans södra sida. Den nya cykelbanan kommer ligga mellan körbanan och gångvägen och gå i båda riktningarna. För att få plats med den nya cykelbanan tas en bit av körfälten och ett antal parkeringsplatser på Kärralundsgatan i anspråk. Arbetet beräknas hålla på fram till våren 2020.

Knyter ihop Delsjövägen och Danska Vägen

Det har länge saknats en cykelbana mellan Delsjövägen och Danska Vägen. Med den nya cykelbanan blir det säkrare och enklare att ta sig på cykel mellan de två stadsdelarna och till Lundenskolan.

Färre antal parkeringar

För att få plats med den nya cykelba­nan behöver ett antal parkeringsplatser tas i anspråk. Idag finns 75 parkerings­platser på sträckan och när vi har byggt klart den nya cykelbanan kommer det att finnas 50 parkeringsplatser.

Körfälten blir smalare för säkrare trafik

Körfälten på Kärralundsgatan blir något smalare och refugerna byggs om till förmån för säkrare trafik.

Framkomligheten påverkas under byggtid

Kärralundsgatan kommer att vara öp­pen för samtliga trafikslag under bygg­tid men framkomligheten kommer att påverkas. Även på korsande gator från den södra sidan kommer det i perioder vara begränsad framkomlighet.

Arbetet startar oktober 2019

Arbetet startar i mitten av oktober 2019 och kommer att delas in i etapper. Under vintern när det är risk för tjäle i marken pausas arbetet för att återupp­tas efter vintermånaderna. Kärralunds­gatans nya cykelbana beräknas vara helt klar våren 2020.

Vad händer just nu?

Den första etappen startar den 21 oktober


Den 21 oktober startar den första etappen. Etapp 1 sträcker sig från Ulfsparregatan till Welandergatan och kommer att pågå i cirka tre veckor. Etapp 2 startar i mitten av november (vecka 46) och sträcker sig från Welandersgatan och en bit ned mot Skillnadsgatan.

Göteborg Energi kommer också att lägga ledningar vilket gör att vi kommer behöva riva en del av asfalten på gångbanan.

Karta

Status och handlingar

  1. Utredning - Trafikprojekt

Diarienummer

Diarienummer TK
TN2558/19

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2019-09-01
    Projektavslut
    2020-04-01

Handläggare