Plan- och byggprojekt

Södra Lindås - Gatukostnadsutredning

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Med anledning av genomförandet av 1972 års detaljplan för Södra Lindås har fastighetskontoret tagit fram ett slutligt förslag till gatukostnadsutredning. I gatukostnadsutredningen framgår att utbyggnaden av gator föreslås bekostas av fastighetsägarna inom området.

Gatukostnadsutredningen har tidigare varit på samråd under 2008 och på utställning i januari-februari 2010. Efter utställningen beslutade fastighetsnämnden i december 2011 att gatukostnadsutredningen skulle revideras och att förslaget skulle ställas ut på nytt.

En ny utställning genomfördes under perioden 17 september - 14 oktober 2014. Förslaget har därefter bearbetats.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2015 att anta gatukostnadsutredningen för Södra Lindås. Ärendet har därefter överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten meddelade i dom den 21 december 2015 att de avslår överklagandet. Domen vann laga kraft den 26 januari 2016, vilket innebär att vi nu kommer att arbeta vidare med fakturering i enlighet med gatukostnadsutredningen.

Berörda fastighetsägare kommer innan dess att få ett informationsbrev med vanlig post.

Karta

Diarienummer

Diarienummer SBK
FN500-2094/98
Diarienummer FK
FN2094/98

Handläggare